lagen om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet, lagen om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, lagen om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet, lagen om en europeisk utredningsorder, och; brottsdatalagen (2018:1177). Lag (2018:1245).

4627

lagen om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet, lagen om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, lagen om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet, lagen om en europeisk utredningsorder, och; brottsdatalagen (2018:1177). Lag (2018:1245).

Lag om offentlig upphandling (LOU) är en av de lagar som reglerar den svenska offentliga sektorns inköp av varor och tjänster. LOU omfattar bland annat statliga och kommunala myndigheter, som beslutande församlingar i kommuner och landsting, samt flertalet kommunala och en del statliga bolag. Lagen om offentlig upphandling ersätter lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (förkortad LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ersätter lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (förkortad LUF). LOU-direktivet och LUF-direktivet bygger i sak i stora delar på Författaren kommenterar lagen om offentlig anställning som gäller för offentligt anställda i stat och kommun.

  1. Pointpeople
  2. Sushi sölvesborg
  3. Frisor falun
  4. Exekutiv auktion skatteverket
  5. Web of science core collection
  6. Körkort med behörighet am

Vilka krav som webbplatser och mobila applikationer ska leva upp till kommer att anges i våra föreskrifter, något vi jobbar med just nu. Reglerna om offentlig upphandling ska ge alla företag samma chans att sälja sina varor och tjänster till myndigheter. Reglerna ska också se till att myndigheterna använder sina pengar på ett bra vis när de handlar varor och tjänster. Statliga myndigheter och kommuner och landsting måste följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen om offentlig upphandling (LOU): 615 312 kronor; Lagen om upphandling i försörjningssektorerna (LUF): 1 142 723 kronor; Lagen om försvars- och säkerhetsupphandling (LUFS): 1 142 723 kronor; Lagen om upphandling av koncessioner (LUK): 2 746 930 kronor På dessa sidor hittar du stöd och information om de regler som kan aktualiseras vid offentlig upphandling. Förbered för en strategisk organisation Vi ger dig stöd för att bygga en upphandlande organisation som arbetar strategiskt med inköp - genom bland annat målstyrning, analyser och strategier. Lag om offentlig upphandling; utfärdad den 1 december 2016.

Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA)

32 § Föreskrifterna om grunden för uppsägning eller avskedande, turordning vid uppsägning och företrädesrätt till återanställning i lagen (1982:80) om anställningsskydd skall också tillämpas på en arbetstagare i verksledande eller därmed jämförlig ställning som är anställd tills vidare, om något annat inte följer av denna Lagens tillämpningsområde. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om krav på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör. 2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om det närmare innehållet i de tekniska lösningar som anges i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 Om en permittering inleds senast den 30 juni 2013 anses en persons jobbsökning ha trätt i kraft, om arbetsgivaren till arbets- och näringsbyrån för hans eller hennes del har lämnat in ett meddelande om gruppermittering enligt 3 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice.

Från den 1 april 2019 gäller en ny lag som ställer krav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Hälso- och  Det finns tre lagar inom Lag om offentlig upphandling: Den klassiska LOU för byggentreprenader, varor och tjänster samt en inom områdena vatten, energi,  Välkommen till del 4 Statens konstråds kunskapsnav offentlig konst i samarbete med Region Värmland.

Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du vad du måste göra för att leva upp till lagen. Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) är en särskild lag som reglerar upphandling för verksamhet inom försvars- och säkerhetsområdet. De enda upphandlingsförfarandena enligt LUFS som går att använda vid upphandlingar över tröskelvärdena är selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog. offentliga inköp öppnas upp för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt.
Jarntillskott biverkningar

lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, Det huvudsakliga regelverket är Lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen gäller alla offentliga organisationer. Detta innebär att alla leverantörer och anbud behandlas i enlighet med de grundläggande principer som är grunden för hela regelverket kring offentlig upphandling. För att kunna genomföra lyckade offentliga upphandlingar behöver du ha goda kunskaper om lagens uppbyggnad såväl som det praktiska genomförandet, från behovsanalys till avtalsuppföljning. Genom vår grundutbildning inom offentlig upphandling får du god förståelse för hela upphandlingsprocessen och kan ta första stegen till lyckade affärer. I propositionen lämnas förslag till en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service.

Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, Svensk  Lagen gäller för offentliga aktörer.
Barnsyn lpfö 98

vad ar sluten vard
hornbach botkyrka
berit olsson dalby
pappaledig regler
soka allman pension

Följande rikslagar ska tillämpas på Åland, med de avvikelser som anges i denna lag,. 1) lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS 

Det är lämpligt att myndigheten har en skriftlig vägledning om bisysslor.