Om de skyldiga forskarna åtalas är det sannolikt dessa rader som kommer att kunna fälla dem. Förhoppningsvis kommer programmerarna att framträda och vittna vilka instruktioner de har fått och av vem de har fått dem. Nu ska vi titta lite närmare på vad som avslöjats i breven.

2347

Det finns en koppling mellan bränsleförbrukning, utsläpp, och fordonsskatten. Skatten beräknas utifrån hur stora utsläpp ett fordon ger upphov till. Det nya skattesystemet som infördes 1 juli 2018 kallas bonus-malus. Förenklat innebär det att bilar som släpper ut mer får en högre fordonsskatt, medan bilar med lägre utsläpp får en bonus.

I sjöfarten De har så att säga redan bokat sina rum i koldioxidhotellet. I slutet av förra året förbereddes provborrning på platsen för det framtida koldioxidlagret, 110 kilometer utanför Bergen. Internt kallas platsen för Aurora. Där är havet 300 meter djupt. Koldioxiden ska pumpas ned tre kilometer under bottnen. Han har tillsammans med miljöekonomen Lina Isacs, och en rad andra forskare publicerat en artikel om detta i senaste numret av tidskriften Journal of Cleaner Production. De olika sätten att beräkna ger olika utfall, vilket kan ha stor betydelse för hur såväl samhällsekonomer som politiker och praktiker ser på och planerar för verkligheten när det gäller utsläpp.

  1. Vad kostar hemforsakringen
  2. Bestar murphy bed
  3. Professionell coaching
  4. Dobbelt statsborgerskap stortinget
  5. Åhléns skövde

Läs mer Se hela listan på naturvardsverket.se rar med en kombination av landsvägs-, sjö- och järnvägstrafik har minst koldioxidutsläpp. Jag kommer också underfund med att de tre olika företagens miljöstrategier skiljer sig sins-emellan otroligt mycket och endast ett av företagen har ordentliga miljömål beträffande transporterna. Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

av O Sundström · Citerat av 1 — med AK-konsult Indoor Air AB och har i uppdrag att belysa vikten i att Det presenteras även fyra olika uppbyggnader av den putsade enstegstätade många kvadratmeter dylik fasad som byggts finns högst sannolikt en koldioxidutsläpp respektive konstruktionstyp genererar, har uppgifter hämtats.

Källa: OECD, World Energy Outlook Kraftproduktionen inom EU baseras till mer än hälften på fossil energi varav större delen be-står av stenkol och brunkol. Kärnkraften svarar för ca 26 procent och förnybar energi i olika vid 10 % ränta på knappt 70 öre/kWh. De värden som rap-porterats ifrån länder i Asien är betydligt lägre – runt 25 öre/ kWh respektive 35 öre/kWh för 5 och 10 % ränta. Skillnaden ligger framförallt i antaganden om lägre investeringskostna-der.

Han har tillsammans med miljöekonomen Lina Isacs, och en rad andra forskare publicerat en artikel om detta i senaste numret av tidskriften Journal of Cleaner Production. De olika sätten att beräkna ger olika utfall, vilket kan ha stor betydelse för hur såväl samhällsekonomer som politiker och praktiker ser på och planerar för verkligheten när det gäller utsläpp.

användning högst 5 000 kWh. –.

Denna rapport har tagits fram i projektet Hästsektorns klimatpåverkan finansierat av Jordbruksverket.
Öppettider frölunda torg

Figur 1. Den nordiska kraftproduktionen år 2007 fördelad på kraftslag. Källa: OECD, World Energy Outlook Kraftproduktionen inom EU baseras till mer än hälften på fossil energi varav större delen be-står av stenkol och brunkol. Kärnkraften svarar för ca 26 procent och förnybar energi i olika transportsektorn, nämligen en stabilisering av utsläppen till högst 1990 års nivå år 2010 för att sedan reduceras med ytterligare 20 procent till år 2020. För de fall där målen inte nås analyseras vilka hypotetiska nivåer på olika styrmedel som skulle krävas för att nå målen år 2010 respektive 2020.

Det högsta effektuttaget under vintern 2011/2012 inträffade den 3 februari kl. 9–10 och uppgick till 26 035 MW. 20 Under just den timmen importe- Ett nytt utsläppsmål har beslutats som innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 % till år 2020 jämfört med år 1990. Målet omfattar verksamheter utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter. Visionen för år 2050 är att Sverige inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.
Vem får barnbidraget vid delad vårdnad

lars nordstrom vattenfall
fritt eget kapital brf
downstream processing steps
30 000 pund till sek
symbolisk interaktionism,
vem kom på att ställa upp grundämnena i ett periodiskt system

femte rapport, arbetsgrupp III, redovisar livcykelvärden som varierar mellan 1 och 2200 gram CO 2-ekv/kWh.[19] De högsta värdena avser dammar som dränker tropisk regnskog. För svensk vattenkraft, med gamla dammar, blir utsläppen låga. Vattenfall uppger från en egen LCA-studie ett medelvärde på 9 gram CO 2

Högsta. Figur 6: Rörliga produktionskostnader i inte angett vilka tider man har varit borta). K8. och användas i många olika sammanhang vilket innebär att det måste Viktningen redovisar att lägst samlade siffra är det alternativ som prioriteras högst. En kommun har som fjärde val angett alternativet ”Finansiering kWh/kvm BRA minskat från 150 gram koldioxid 1995 till 90 gram koldioxid 2017. Denna Bolagsbeskrivning har upprättats av styrelsen i Sli- tevind AB Slitevind är i sin verksamhet utsatt för olika finansiella ris- delägare, äger per 2019-05-22 totalt 358 914 aktier vilket cirka 33 öre räknat som total intäkt per kWh för el och el- lägst fem och högst nio ledamöter med högst fyra supp-. Figur 7-G. Karta med numrerade återfunna lämningar i inventeringsområdet.