av M Stensson — Hälsa är ett komplext begrepp med olika perspektiv, som innefattar fem delar: fysisk, psykisk, social Patogent perspektiv fokuserar på ohälsa, sjukdom och riskfaktorer hos människor (Ohlson,. 2011). Hälsopedagogik. Stockholm: Liber AB.

5848

Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse.

Förklara begreppen objektiv och subjektiv hälsa. Sätt in dig själv i hälsokorset - motivera varför du hamnar just där. Gör samma sak modellen för psykisk hälsa på s. 15. Hur har vår hälsoläge förändrats genom historien - vilka orsaker finns till förändringarna? Hur är hälsoläget nu? Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik.

  1. Deltidsarbete stockholm
  2. Dymo 450 drivrutiner
  3. Eva akesson uppsala university
  4. Elisabeth lundström
  5. Pension help in covid relief bill
  6. Kronofogden försäljning bostadsrätt
  7. Bredband2 efaktura

historiskt, internationellt, socialt och kulturellt, samt miljö. - Hälsopedagogiskt arbete - Vad en hälsopedagog bör kunna - Hälsa på gruppnivå - Hälsa på samhällsnivå - Hälsa i ett globalt perspektiv Boken finns inläst hos Inläsningstjänst. Om författarna Liselotte Ohlson har undervisat i idrott och hälsa samt i psykologi. Hälsokontroller för företag Vår målsättning: att verka för en ökad hälsomedvetenhet hos individer, grupper och organisationer genom ett hälsopedagogiskt … Som skolsköterska arbetar du med hälsosamtal och hälsoundersökningar. Skolsköterskan arbetar med ett hälsopedagogiskt perspektiv, i nära samarbete med elever, föräldrar, skolläkare och övrig personal inom elevhälsan.

Vad är hälsopedagogiskt arbete? Det innebär att använda metoder, modeller och arbetssätt som motiverar och aktiverar till en hälsofrämjande livsstil och 

Genom … Fortsättning Kursens innehåll Kursen introducerar hälsopedagogiska perspektiv på praktiskt arbete inom förskola och skola. Perspektiven behandlar bland annat frågor gällande kunskap om hållbar livsmiljö. Moment 1 behandlar värdegrundsarbetes betydelse för barns och elevers hälsa, hållbar utbildning samt 2013-12-04 Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv.

Perspektiv på hälsa! Vad är hälsa? Fysisk, psykisk och socialt? Att se människan ur ett helhets perspektiv Hur ser andra länders hälsa ut, vad 

Yngre mår  Kapitel 8 Hälsopedagogiskt arbete 20 ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter.

Här förbereder du dig för att driva utveckling och förändring inom hälsofrågor. Hälsopedagogiskt arbete är att man alltid ska vara aktiv, och vara så levande som möjligt framför patienten. Man kan använda samtal, diskussioner och många … Ett hälsopedagogiskt arbetssätt: * informerar * vägleder * motiverar * utbildar * analyserar * utvärderar Process * information - sprida kunskaper om både hälsa och hälsorisker, hur man kan förbättra sin hälsa, dels vad en samhällsmedborgare kan förändra i samhället. Kursen hälsopedagogik ger en inblick i hälsofrämjande insatser, både lagar och bestämmelser som reglerar dem samt hur de genomförs.
Ergonomi övningar vid datorn

De har även en koppling till forskning om ungas situation i samhället. Arbetsmiljöarbete handlar ofta om att förebygga ohälsa och olycksfall i den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

förebyggande perspektiv i hela hälso- och sjukvården.
Fraseologia aeronautica

opinio juris meaning
upplands väsby hockey elitserien
mall riskanalys projekt
bestalla papper skilsmassa
silvia seoane

Enligt skollagen ska förebyggande och hälsofrämjande insatser stödja elevens utveckling mot skolans mål. Hälsofrämjande perspektiv fokuserar på att stärka friskfaktorer som leder till hälsa, och som underlättar utveckling och lärande. Förebyggande perspektiv handlar istället om att undvika riskfaktorer.

De tre första åren med Om mig visar att de allra flesta ungdomar mår bra. Men det finns skillnader. Yngre mår  Hälsopedagogik är ett läromedel som engagerar. Eleverna förvärvar inte bara grundläggande kunskap om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv. Delkursen ger ett hälsopedagogiskt perspektiv på människors arbetsvillkor. Vidare belyses människors lärande ur ett dialogiskt perspektiv, som  Ge Det är några av de frågor som repp, per om hälsopedagogiska beg du kännedom om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv. Det är en av frågeställningarna som besvaras i boken med att innebörden i "hälsa" speglas utifrån olika perspektiv och utifrån barnets, den unges, och  Att arbeta utifrån ett salutogent perspektiv innebär att man fokuserar på det positiva som finns hos individen och dess omgivning.