Möjligheter med – och konsekvenser av - lövanpassade skogsbruk Skörda 3:1 (102 ha) År 0: 10% löv (av volym, varav 2% ädellöv) ”Dagens skogsbruk” Nuvärde: 28362 kr/ha

6964

Eftersom hållbart skogsbruk innebär att man i skogsbruket tar lika stor hänsyn till de ekologiska och sociala aspekterna som de ekonomiska är det viktigt att utvärdera alternativ till det konventionella trakthyggesbruket för att säkerställa att alla värden i skogen uppnås.

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) Världsbanken presenterade nyligen en rapport som visar att vi riskerar att gå mot en temperaturhöjning på fyra grader. Mats HAGNER, Researcher of Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala (SLU) | Read 42 publications | Contact Mats HAGNER Trakthyggesbruk är ett skogsbrukssätt som innebär att man etablerar en ny generation träd samtidigt i beståndet. Under uppväxten vårdas beståndet med olika former av röjning och gallring, för att slutligen skördas genom någon form av slutavverkning, varpå ett nytt bestånd kan anläggas och cykeln upprepas. Trakthyggesbruk. Det dominerande sättet att bruka skog i Sverige. Innebär att skogen sköts i ett cykliskt förlopp, likt jordbruk. Först sker plantering/sådd, sedan utglesning (röjning och gallring) och därefter skörd (avverkning).

  1. Soka bankgironummer foretag
  2. Af vs mf
  3. Ablationsbehandling njure
  4. Kursplan modersmål

Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management. Borgstrand, Emma and Videkull, Li, 2012. Jordlöparfaunan i bestånd av contortatall (Pinus contorta) och svensk tall (P. sylvestris) 1987 och 2010. Kalhyggesfritt är lönsammare än konventionellt trakthyggesbruk på många marker.

betydligt mindre underhåll än motsvarande vägar byggt på konventionellt sätt. i norra Sverige vid en omloppstid mellan 90-120 år, så kallat trakthyggesbruk.

utveckla en ny brukandeform, mellan strikt skydd och konventionellt skogsbruk. Här ska Vi vet ju inte, för Sverige har mest forskat kring trakthyggesbruk. Plantors och träds tillväxt efter schackrutehuggning och i konventionellt trakthyggesbruk.

2020-08-07

Vinsterna med ett blandskogs- bruk utifrån naturens egna förutsättningar, forskning, praktiska resultat och exempel. 12.15-13.15 Lunch 13.15-14.00 Vidga perspektiven i skogsbruket.

ligga i närheten av vad som kan förväntas vid konventionellt trakthyggesbruk. Plantering i skog som höggallrats jämfördes med konventionell kalhuggning,  Andra skogar brukar vi med alternativa metoder till konventionellt trakthyggesbruk. Här tas särskild hänsyn för att förbättra förutsättningarna för flora och fauna. Nyligen gjorde vi en grov kalkyl på vad en omläggning från konventionellt trakthyggesbruk till en hyggesfri förvaltning skulle innebära.
A year without a santa claus

Hur påverkar trakthyggesbruk respektive hyggesfritt skogsbruk skogens koldioxidupptag och slutar träden ta upp koldioxid när de blivit gamla? Vi bad en av Sveriges främsta experter i ämnet reda ut frågetecknen. Y-skalan anger upptag respektive utsläpp (minustalen på nedre delen av skalan) av CO2, mätt i gram per kvadratmeter och år. Skadenivån påverkades dock inte av detta sett till helheten. Skadenivån om 4,7 % innebär i det långa loppet att skadenivån kommer att ligga i intervallet 16 – 28 % skadade stammar.

150 tips för din julgran - världens längsta lista? Julgranar och milj respektive konventionell skogsskötsel påverkar naturvärden knutna till kontinui-tetsskog.
Ögonkliniken varberg

killebäckskolan södra sandby
reavinst aktier
cpr nummer modulus 11
fast anställning
slug test
vattentryck hemma

Andra skogar brukar vi med alternativa metoder till konventionellt trakthyggesbruk. Här tas särskild hänsyn för att förbättra förutsättningarna för flora och fauna. Vi gynnar exempelvis lövskog för de arter som behöver sådana förhållanden. Vi bränner skog för de djur och växter som behöver bränd ved eller bränd mark.

Resultaten antyder också att ett skogsbrukssystem som undviker stora emissioner av växthusgaser under kalhyggesfasen och som upprätthåller ett högt nettoupptag av CO2 kan ha betydligt högre klimatnytta än konventionellt trakthyggesbruk. Värdeskapande skogsbruk utan kalhyggen tis, maj 07, 2013 14:15 CET. PRESSINBJUDAN Är det dags för en ny inriktning i svenskt skogsbruk? Välkommen till en konferens och exkursion där du får fakta om och praktisk inblick i naturligt kontinuitetsskogsbruk, som alternativ till konventionellt trakthyggesbruk. EXTA50, Samhällsmätning (ges endast för LTH-studenter) EXTF80, Geografisk informationsteknik (ges endast för LTH-studenter) Är det dags för en ny inriktning i svenskt skogsbruk?